ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Opensports BV – gedeponeerd onder KVK 72109165 

Artikel 1. Definities 

Opensports: Opensports BV, KvK nummer 72109165
Levering(en): Door Opensports, op grond van de Overeenkomst, geleverde zaken en verrichte dienst(en).
Overeenkomst: De tussen Opensports en opdrachtgever gesloten overeenkomst betreffende het verrichten van levering(en) aan opdrachtgever.
Opdrachtgever: De afnemer van levering(en) van Opensports. 

Artikel 2. Algemeen 

1. Op alle Overeenkomsten die Opensports aangaat zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Elke verwijzing door een opdrachtgever naar andere algemene voorwaarden wordt expliciet afgewezen. 

Artikel 3. Aanbieding 

1. De geldigheidsduur van offertes is 60 dagen na offertedatum, waarna de aanbieding komt te vervallen.

2. Opensports is tot schriftelijke aanvaarding van de aanbieding door Opdrachtgever, gerechtigd de aanbieding in te trekken of te wijzigen.

3. Aanbiedingen zijn gebaseerd op Levering door Opensports, onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

4. De in tekeningen, folders, catalogi, andere documenten of op de website vermelde maten, gewichten en andere gegevens kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn en zijn niet bindend.

5. Aangeboden prijzen zijn in €, netto (exclusief BTW en overige overheidslasten), gebaseerd op een betalingstermijn van 30 dagen en levering af fabriek, volgens Incoterms geldend op de datum van aanbieding. Alle verzend-, transport- en andere kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

6. Kostenbegrotingen en plannen worden niet afzonderlijk in rekening gebracht. Indien Opensports bij nabestellingen nieuwe tekeningen, berekeningen, modellen of gereedschappen e.d. moet maken, worden daarvoor kosten in rekening gebracht. 

Artikel 4. Overeenkomst 

1. Alle Overeenkomsten komen tot stand door de schriftelijke aanvaarding door Opdrachtgever van de aanbieding.

2. Wijzigingen betreffende de Overeenkomst, inclusief prijswijzigingen, zijn slechts bindend als deze door Opensports schriftelijk zijn bevestigd.

3. Afspraken met medewerkers van Opensports zijn slechts dan bindend als deze schriftelijk, door een daartoe geautoriseerde persoon van Opensports zijn gedaan of bevestigd. 

Artikel 5. Levering 

1. Leveringen vinden af fabriek plaats. 

2. De niet als fatale termijn aan te merken levertijd gaat in vanaf het moment waarop de Overeenkomst door Opensports bevestigd is, dan wel – indien dat later is – zodra Opdrachtgever alle door Opensports opgevraagde relevante informatie heeft verstrekt. 

3. Als Opdrachtgever een Levering met de overeengekomen specificaties weigert, zal Opensports deze voor rekening en risico van Opdrachtgever opslaan, tot Opdrachtgever de levering binnen een redelijke termijn alsnog accepteert. In elk geval na het verstrijken van 12 weken is Opensports gerechtigd 2% opslagkosten per maand bij Opdrachtgever in rekening te brengen dan wel de Overeenkomst te ontbinden en alle schade die zij daardoor leidt op Opdrachtgever te verhalen. 

Artikel 6. Overmacht 

1. Als Opensports als gevolg van overmacht tijdelijk verhinderd is een Levering te verrichten, wordt de levertijd verlengd met de duur van de overmacht. Als de overmacht langer duurt dan drie maanden of blijvend is, kan de Overeenkomst zowel door Opensports als door Opdrachtgever schriftelijk worden ontbonden. 

2. Bij beëindiging van de Overeenkomst op basis van 6.1, is geen van de partijen verplicht tot schadevergoeding. 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht 

1. Tot Opdrachtgever voldoet aan al haar betalingsverplichtingen uit hoofde van enige Overeenkomst met Opensports, inclusief wat Opdrachtgever verschuldigd is in verband met het tekortschieten in de nakoming hiervan, blijven alle geleverde zaken eigendom van Opensports. 

2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de onder het eigendomsvoorbehoud geleverde zaken anders dan in de normale uitoefening van het bedrijf te vervreemden, te bezwaren en/of aan derden in gebruik te geven. 

Artikel 8. Betaling 

1. Betaling van de overeengekomen prijs dient binnen een fatale termijn van 30 dagen na de factuurdatum plaats te vinden, zonder opschorting, korting, aftrek of verrekening met een vordering die Opdrachtgever meent te hebben op Opensports. 

2. Voor orders boven de € 12.500,- geldt een 50% – 50% regeling:
– 50% van factuurbedrag bij opdracht, betaling binnen 30 dagen na factuurdatum.
– 50% van factuurbedrag bij levering/montage, betaling binnen 30 dagen na factuurdatum. 

3. Bij niet nakomen van 8.1 en 8.2 is Opdrachtgever in verzuim. Over het uitstaande bedrag is Opdrachtgever rente verschuldigd van één (1%) procent per maand, waarbij elke aangevangen maand als een volle maand geldt. 

Artikel 9. Beëindiging van de Overeenkomst 

Behoudens de in de wet geregelde gevallen is Opensports gerechtigd de Overeenkomst per direct te ontbinden als Opdrachtgever haar bedrijfsactiviteiten staakt, dan wel surseance van betaling, faillissement of toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen aanvraagt, of deze wordt verleend of toegepast. 

Artikel 10. Kosten 

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden op tenminste vijftien procent van het uitstaande bedrag gesteld. 

Artikel 11. Garantie 

1. Tenzij anders overeengekomen, garandeert Opensports de volgende garanties na levering:
– 3 jaar volledige fabrieksgarantie
– 5 jaar garantie op het frame van het toestel
– 20 jaar garantie tegen doorroesten

De volledige fabrieksgarantie dekt vervangende onderdelen, gratis levering en het vervangende werk als de onderdelen fabricage- of materiaalfouten vertonen waardoor ze kapot zijn gegaan. De garantie dekt geen roest op metalen onderdelen, verbleekte oppervlakken of andere cosmetische omstandigheden. Voorwaarde is dat Opdrachtgever binnen 14 werkdagen na het ontdekken van het gebrek Opensports hierover schriftelijk heeft geïnformeerd onder verzending van bewijsmateriaal waaruit het gebrek blijkt.
Nadat de fabrieksgarantie is verlopen, vallen vervangingswerkzaamheden niet langer onder de garantie. Verder zijn dezelfde clausules ook na de fabrieksgarantie van toepassing. De garantievoorwaarden zijn geldig op voorwaarde dat de installatie- en onderhoudsinstructies van de fabrikant Omnigym Oy zijn opgevolgd.

2. De in dit artikel bedoelde garantie geldt niet voor gebreken die niet door Opensports of – indien van toepassing – haar producent zijn veroorzaakt, voor materiële en constructieve gebreken die veroorzaakt zijn door onjuist gebruik, voor normale slijtage, voor schade ontstaan als gevolg van vandalisme in de breedste zin, voor foutieve installatie of montage niet door Opensports uitgevoerd, indien de producten door klant of derden zijn veranderd dan wel gerepareerd of indien de klant niet het door Opensports voorgeschreven onderhoud verricht of anderszins sprake is van gebrek aan onderhoud 

3. Herstel c.q. vervanging van een Levering leidt niet tot verlenging of vernieuwing van de garantietermijn. 

Artikel 12. Aansprakelijkheid 

1. Opensports is niet verplicht tot schadevergoeding, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid door Opensports. 

2. In het geval Opensports in verband met enige overeenkomst aansprakelijk is voor door klant geleden schade en Opensports voor die schade verzekerd is, is haar schade beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar daadwerkelijk uitkeert. 

3. Opensports is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en andere (indirecte) schade, waaronder wordt verstaan gederfde omzet, gederfde winst, stagnatieschade, schade door claims van derden en verlies aan toekomstige inkomenscapaciteit. 

4. Als Opensports op verzoek van Opdrachtgever assistentie verleent bij het verrichten van werkzaamheden zonder dat schriftelijk overeenstemming is bereikt over de voorwaarden waaronder dit gebeurt, geschiedt dit voor risico van Opdrachtgever. 

5. Opensports zal niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, indien de Opdrachtgever de mogelijkheid heeft die schade op een derde dan wel op haar verzekeringsmaatschappij te verhalen. 

Artikel 13. Intellectuele of industriële eigendomsrechten 

1. Alle rechten van intellectueel en industrieel eigendom met betrekking tot door Opensports geleverde producten, tekeningen, modellen en ontwerpen, in de ruimste zin van het woord, blijven altijd bij Opensports respectievelijk bij haar leverancier(s), tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. 

2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden onder 13.1 genoemde zaken ter beschikking of inzage van derden te stellen, te kopiëren, te openbaren of te exploiteren, een en ander in de ruimste zin van het woord. 

3. In geval van overtreding van 13.2 is Opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd van 

€ 50.000,- per overtreding, te verhogen met € 500,- per dag, of gedeelte daarvan, dat de overtreding voortduurt. Naast deze boete heeft Opensports onverminderd het recht nakoming en/of schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 14. Rechtskeuze en bevoegde rechter 

1. Op Overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Rotterdam, tenzij de wet een andere rechter aanwijst. 

Ook een unieke outdoor gym creëren?

Op naar een gezonde en vitale maatschappij!